• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกรายประเทศ หรือรายทวีป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ

 

รายงานรายประเทศ

ข้อมูลรายละเอียดสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุนในแต่ละประเทศ


บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกรายประเทศ หรือรายทวีป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ ครอบคลุม 132 ประเทศทั่วโลก ที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านจัดการกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศของท่านได้

•  ความเสี่ยงทางการเมือง เช่น รัฐบาลของประเทศมีความมั่นคงมากเพียงใด?
•  ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจอยู่ในภาวะขยายตัวหรือหดตัว?
•  ความเสี่ยงภายนอก เช่น ค่าเงินคงที่หรือผันผวน?
•  ความเสี่ยงทางการค้า เช่น ข้าพเจ้าจะได้รับชำระหนี้หรือไม่? ข้าพเจ้าจะได้รับชำระหนี้เร็วเพียงใด?
•  สิ่งแวดล้อมทางการค้า เช่น กฎเกณฑ์นำเข้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?
•  สิ่งแวดล้อมทางการลงทุน เช่น ข้าพเจ้าจะสามารถลงทุนอย่างปลอดภัยได้ในภาคส่วนใดได้บ้าง?

การวิเคราะห์ยังรวมถึงการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัดความเสี่ยงของ D&B ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างประเทศในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานสายความเสี่ยงรายประเทศ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่อัพเดททุกเดือนที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจ การชำระเงิน และการลงทุนที่สำคัญในแต่ละประเทศได้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถติดตามได้ง่าย และรายงานสายความเสี่ยงรายประเทศของ D&B นี้ยังช่วยให้ท่านประเมินเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทีเดียวกว่า 130 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย


ข้อมูลในรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย:


•  ตัวชี้วัดความเสี่ยงของ D&B เป็นการประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเชิงเปรียบเทียบ
•  เงื่อนไขทางธุรกิจ เป็นการแนะนำถึงเงื่อนไขและความล่าช้าในการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลในการชำระเงิน
•  ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นดัชนีสถิติทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีและการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต 2 ปี

ปัจจัยความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เงื่อนไขทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของแต่ละประเทศ รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

การทบทวนการชำระเงินและความเสี่ยงระหว่างประเทศ

การทบทวนการชำระเงินและความเสี่ยงระหว่างประเทศจะครอบคลุมข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และการค้าที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยจะมีการอัพเดททุกเดือนเพื่อให้ท่านขยายแต่ละตลาดด้วยการวิเคราะห์ที่อัพเดทที่สุด โดยได้นำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตาม ซึ่งบริการนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายส่งออก และฝ่ายการตลาด รวมถึงผู้บริหารและผู้อำนวยการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ตัวอย่างรายงาน